Polityka prywatności

I. Polityka Prywatności RODO.

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.
Poniższe informacje przekazujemy wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie

Administrator danych osobowych: jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą firmy Mountain Explorers Europe Sp z o.o. , NIP: 7361746204, REGON: 526722306, ul. Kasprusie 54B, 34 – 500 Zakopane – dalej zwany także Mountain Explorers;

II. Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, np. wystawiania faktur);
 • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego obowiązku, np. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie zgody, o ile Pani/Pan wyraził, np. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. firmie księgowej, firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom kurierskim, firmie ochroniarskiej, firmom świadczącym usługi pocztowe, firmie archiwizującej dokumenty

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Obszar UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

V. Okres przechowywania danych

 • Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem z nami umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających. 
 • Pani/Pana dane przetwarzamy także w związku z ciążącymi na nas obowiązkami do czasu ich wypełnienia.
 • Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do momentu jego realizacji lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 • Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. 

VI. Państwa prawa:

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli. 

VII. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez  Mountain Explorers Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86).

VIII. Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Są państwo wówczas zobowiązani wskazać swoją szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Mountain Explorers przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez Mountain Explorers Państwa danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

X. Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO informujemy

 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 2. Nie ma zastosowania w/w art. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
  1. do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
  2. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  3. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

 XI. Dane w celu realizacji zawartej umowy

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się dla Pani/Pana z negatywnymi konsekwencjami. Informujemy, iż nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany

XII. Kontakt z Administratorem danych

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Mountain Explorers Europe Sp z o.o, NIP: 7361746204, REGON: 526722306, ul. Kasprusie 54B, 34 – 500 Zakopane, +48 780520303, biuro@mountainexplorers.pl

Twój koszyk
Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

Zacznij pisać aby zobaczyć produkty, których szukasz
Sklep
Ulubione produkty
0 Koszyk
Moje konto