Regulamin Sklepu

I. Sklep internetowy Mountain Explorers

 1. Administratorem sklepu internetowego Mountain Explorers, dostępnego pod adresem mountainexplorers.eu – dalej zwanego także Sklepem -jest firma pod nazwą Mountain Explorers Europe Sp z o.o. , NIP: 7361746204, REGON: 526722306, ul. Kasprusie 54B, 34 – 500 Zakopane – dalej zwanego także Mountain Explorers  przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.
 2. Sklep stanowi witrynę internetową umożliwiającą zakup towarów, a to w szczególności sprzętu i akcesoriów, odzieży oraz obuwia o przeznaczeniu sportowym, oferowanych do sprzedaży przez Mountain Explorers, a nadto – zarejestrowanym użytkownikom – udział w programie lojalnościowym, o którym mowa w ust. III. 1 – 17.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Mountain Explorers:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

II. Korzystanie ze Sklepu

 1. Ze Sklepu korzystać może każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych – dalej zwana także Użytkownikiem:
  1. bez rejestracji – z zastrzeżeniem konieczności podania danych korespondencyjnych umożliwiających realizację zamówienia – w formularzu zamówienia – lub
  2. zarejestrowana w Sklepie.
 2. Rejestracja w Sklepie odbywa się przez utworzenie indywidualnego konta Użytkownika umożliwiającego korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu, a to dokonywanie zakupów, archiwizację zrealizowanych zamówień i udział w programie lojalnościowym.
 3. Celem rejestracji, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji, a to wskazanie przez Użytkownika swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, a nadto ustalenie indywidualnego hasła dostępu do konta.
 4. Użytkownik ma również możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem swojego konta Użytkownika w portalu Facebook, albo Google. Założenie konta Użytkownika odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Sklepu na stronę internetową portalu Facebook, albo Google – w zależności od wyboru Użytkownika – gdzie Użytkownik podaje nazwę użytkownika, albo inną informację go identyfikującą oraz hasło, jakie posiada do swojego konta. Po dokonaniu autoryzacji w portalu Facebook, albo Google – w zależności od wyboru Użytkownika – Użytkownik zwrotnie jest przekierowany do Sklepu, w którym zakładane jest konto. Dane logowania w portalu Facebook, albo Google – w zależności od wyboru Użytkownika – nie są rejestrowane i przechowywane przez Mountain Explorers.
 5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze sklepu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrym obyczajem, a nadto z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej Mountain Explorers i innych osób.
 6. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu polega na zapoznawaniu się z jego ofertą oraz opisami towarów, a także składaniu zamówień, przez co rozumie się złożenie dyspozycji wydania towaru – poprzez wypełnienie formularza zamówienia, a następnie jego potwierdzenia – w zamian za uiszczenie jego ceny, zgodnej z opublikowaną w Sklepie ofertą – co stanowi zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Mountain Explorers zobowiązuje się potwierdzić treść zawartej umowy sprzedaży, przesyłając jej warunki na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez niego w formularzu zamówienia.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 19178156100000, ul. Powstańców Warszawy 6, 81 – 718 Sopot.
 9.  Użytkownik może zapłacić cenę przy wykorzystaniu zaimplementowanej w Sklepie aplikacji Blue Media powiązanej z aplikacjami bankowości elektronicznej pozwalającymi wykonać przelew internetowy, płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, albo uregulować płatność przez aplikacje Apple Pay, Google Pay oraz BLIK, a nadto – warunkowo – rozłożyć płatność na raty. W niektórych przypadkach – w zależności od aktualnej oferty – cena może być zapłacona także przelewem tradycyjnym, albo gotówką.
 10. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 11. Zapłata ceny dopuszczalna jest także przez jej uiszczenie w gotówce, albo przy użyciu karty płatniczej kurierowi, o ile oferta kurierska udostępniona w Sklepie obejmuje przesyłkę pobraniową.
 12. Administratorem zaimplementowanej w Sklepie aplikacji Blue Media jest Blue Media S.A., KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 19178156100000, ul. Powstańców Warszawy 6, 81 – 718 Sopot.
 13. Skorzystanie przez Użytkownika z aplikacji Blue Media, wymaga zapoznania się i zaakceptowania jej warunków – w tym prawnych i technicznych.
 14. Mountain Explorers zobowiązuje się do wysłania Użytkownikowi towaru niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Mountain Explorers kwotą odpowiadającą cenie towaru powiększonej o koszty przesyłki – według przedstawionej w Sklepie oferty kurierskiej pochodzącej od InPost Sp. z o.o., KRS: 0000442032, NIP: 6793087624, 12272626000000, ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków,  DHL Express (Poland) Sp. z o.o., KRS: 0000047237, NIP: 5270022391, REGON: 01200540700000, ul. Wirażowa 37, 02 – 158 Warszawa, z których Użytkownik może wybrać jedną.
 15. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi kurierskiej wymaga zapoznania się i zaakceptowania warunków jej świadczenia – przedstawionych przez wybrany podmiot.
 16. Mountain Explorers zobowiązuje się wysłać towar za pośrednictwem kuriera wybranego przez Użytkownika w Sklepie – przez zaznaczenie pola odpowiadającego wybranej ofercie kurierskiej, a następnie potwierdzenie zamówienia.
 17. Poza wydaniem towaru poprzez jego wysyłkę, możliwy jest także jego odbiór osobisty w lokalu Mountain Explorers – przy ul. Kuźnice 9, 34 – 500 Zakopane.
 18. W razie zadeklarowania przez Użytkownika odbioru osobistego towaru, w niektórych przypadkach – w zależności od aktualnej oferty – dopuszczalne jest zapłacenie ceny w gotówce.
 19. Mountain Explorers zobowiązuje się wydać towar pełnowartościowy i wolny od wad – zgodny z opublikowanym w Sklepie opisem.

III. Program lojalnościowy

 1. Zarejestrowany w Sklepie Użytkownik, a to osoba, która założyła w nim indywidualne konto, ma prawo korzystać z programu lojalnościowego.
 2. Program lojalnościowy Mountain Explorers polega – między innymi – na zbieraniu punktów, naliczanych Użytkownikowi w następstwie zakupienia przez niego towaru.
 3. Liczba punktów naliczana w następstwie zakupu towaru uzależniona jest od opublikowanej w Sklepie oferty.
 4. W zależności od czynników takich jak – w szczególności – czas dokonania zakupu i liczba zakupionych towarów określonego rodzaju, za ten sam towar może być naliczona różna liczba punktów.
 5. Po uzyskaniu przez Użytkownika 2000 punktów, otrzymuje on prawo do stałego rabatu na zakupione w Sklepie towary – w wysokości 5%.
 6. Użytkownik może wymienić punkty na bon zakupowy lub towar.
 7. Wymiana punktów na bon zakupowy następuje według schematu opublikowanego w Sklepie – uzależnionego od aktualnej oferty i obowiązujących promocji.
 8. Wymiana punktów na bon zakupowy następuje przez złożenie Mountain Explorers przez Użytkownika dyspozycji w tym przedmiocie – pod warunkiem trwania promocji dopuszczającej taką wymianę.
 9. Wymiana punktów na towar następuje, pod warunkiem trwania promocji dopuszczającej jej dokonanie.
 10. Wskutek złożenia dyspozycji wydania bonu zakupowego, albo zawarcia umowy sprzedaży, w ramach której cena zostanie rozliczona w punktach, liczba punktów pozostająca w dyspozycji Użytkownika zostaje pomniejszona o punkty, składające się na ten bon, albo na cenę towaru zakupionego za punkty.
 11. Poza zbieraniem punktów, podlegających wymianie na bon, albo umożliwiających rozliczenie w nich ceny towaru – pod warunkiem obowiązywania stosownej promocji – program lojalnościowy polega także na preferencyjnym traktowaniu zarejestrowanego Użytkownika w zakresie rozliczania kosztów przesyłki, a to okresowym oferowaniu darmowej lub tańszej od regularnej wysyłki towaru – również w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy – na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – oraz – o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę – na przesyłaniu pocztą elektroniczną sprofilowanej informacji handlowej obejmującej dostępność towarów i aktualne promocje w Sklepie – odpowiadające zadeklarowanym zainteresowaniom Użytkownika (newsletter).
 12. Ponad opisaną wyżej charakterystykę programu lojalnościowego, zarejestrowany Użytkownik po 30 dniach od dokonania zakupu towaru – pod warunkiem nieskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy –  na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – może otrzymać zaproszenie do napisania opinii o tym towarze.
 13. Opinia – po poddaniu weryfikacji Mountain Explorers – zostaje opublikowana w Sklepie, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 14. Za każdą opublikowaną w Sklepie opinię, Użytkownik otrzymuje 250 punktów – przyznawanych niezależnie od punktów uzyskanych wskutek dokonania zakupu towaru.
 15. Użytkownik może otrzymać punkty za maksymalnie dziesięć opinii w ciągu roku.
 16. Za opinię napisaną ponad limit z ust. III.15, punkty nie będą przyznawane.
 17. Mountain Explorers nie opublikuje w Sklepie opinii:
  1. nieodnoszących się do zakupionego towaru;
  2. których treści nie daje się odczytać;
  3. wulgarnych lub obraźliwych;
  4. niezgodnych z niniejszym regulaminem.

IV. Prawo odstąpienia od umowy i rękojmia

 1. Użytkownik, który jest konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu – na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – w terminie 25 dni.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, którego wypełnienie nie jest obowiązkowe – wystarczające jest złożenie jednoznacznego oświadczenia woli w tym przedmiocie – w jakiejkolwiek formie – w tym w wiadomością poczty elektronicznej – na adres: kontakt@mountainexplorers.eu. Zarejestrowany Użytkownik może oświadczyć o odstąpieniu od umowy przez dedykowany panel w jego indywidualnym koncie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się ponieść koszty związane ze zwrotem towaru wskutek wykonywania prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 – za wyjątkiem Użytkownika zarejestrowanego – pod warunkiem trwania promocji zwalniającej go od takich kosztów.
 4. W razie wykonania przez Użytkownika prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, zwrot ceny towaru nastąpi w sposób, w jaki dokonana została jej zapłata, chyba, że Użytkownik i Mountain Explorers umówią się inaczej.
 5. Mountain Explorers odpowiada przed Użytkownikiem z tytułu rękojmi za wady towaru.
 6. Jeżeli towar ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Mountain Explorers niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Mountain Explorers albo Mountain Explorers nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. W razie ujawnienia wady towaru, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji – na piśmie – wysłanej listem poleconym na adres: Mountain Explorers Europę Sp z o.o., ul. Kasprusie 54B, 34 – 500 Zakopane lub pocztą elektroniczną – pod adres: kontakt@mountainexplorers.eu – w której powinien on opisać wadę, okoliczności i czas jej ujawnienia – a w miarę możliwości załączyć także zdjęcia wady – i zgłosić żądanie co do sposobu załatwienia reklamacji.
 8. Mountain Explorers rozpozna reklamację w terminie 14 dni. W razie nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w przepisanym terminie, zgłoszenie Użytkownika uważa się za uzasadnione.
 9. W razie złożenia reklamacji, koszt związanej z nią wysyłki towaru ponosi Mountain Explorers.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 11. Celem wysłania towaru w związku z reklamacją – o ile okaże się to konieczne dla rozpoznania reklamacji – należy skontaktować się z Mountain Explorers – wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: support@mountainexplorers.eu lub telefonicznie: +48 780 520 303, a następnie oczekiwać na instrukcje, których Mountain Explorers zobowiązuje się niezwłocznie udzielić.

V. Polityka prywatności oraz polityka przetwarzania danych osobowych

 1. Polityka prywatności oraz polityka przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, stanowiąc jego integralną część.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Celem usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika Sklepu, należy wysłać w tym przedmiocie dyspozycję do Mountain Explorers – na adres poczty elektronicznej:  support@mountainexplorers.eu.
 2. W razie zmiany postanowień niniejszego regulaminu – wyłącznie z ważnych przyczyn – Mountain Explorers opublikuje w Sklepie projekt zmian, a nadto przekaże informację w tym przedmiocie zarejestrowanym Użytkownikom – na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej – co najmniej 14 dni przed wejściem w życie tych zmian.
 3. Zmiany regulaminu nie naruszają praw Użytkowników, którzy zawarli na jego podstawie umowy inne niż ciągłe (np. umowę sprzedaży) przed ich wprowadzeniem.

VII. Załączniki do pobrania

Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego Mountain Explorers – oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (kliknij aby pobrać)

Twój koszyk
Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

Zacznij pisać aby zobaczyć produkty, których szukasz
Sklep
Ulubione produkty
0 element Koszyk
Moje konto